PRIVACY STATEMENT VAN:

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Oranje Nationaal Berlikum verwerkt van haar leden.

Indien u lid wordt van Vereniging Oranje Nationaal Berlikum, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging Oranje Nationaal Berlikum verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacystatement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Vereniging Oranje Nationaal Berlikum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Oranje Nationaal Berlikum.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Alwin Kalma, Nijebourren 19, KvK 40001237 De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@oranjenationaal.nl.

3. Waarvoor verwerkt Vereniging Oranje Nationaal Berlikum persoonsgegevens?
Vereniging Oranje Nationaal Berlikum verwerk persoonsgegevens van haar leden. Dit wil zeggen Naam, adres, postcode en woonplaats. Waar nodig aangevuld met een bankrekeningnummer voor incasso van de jaarlijkse contributie.

Verder houden we een register bij met sponsoren van activiteiten. Deze komen uit een openbaar register van de kamer van koophandel.

Ook houden wij een register bij met contactpersonen van buurtverenigingen van het dorp Berltsum.

3.1 Als je lid/vrijwilliger/sponsor wilt worden van door Vereniging Oranje Nationaal Berlikum , hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering. Als je eenmaal relatie van Vereniging Oranje Nationaal Berlikum bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Vereniging Oranje Nationaal Berlikum

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als sponsor of vrijwiliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
 
3.2 Vereniging Oranje Nationaal Berlikum verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes; 

c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.

Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met Vereniging Oranje Nationaal Berlikum en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van Vereniging Oranje Nationaal Berlikum.
 

4. Bewaartermijnen
4.1 De Vereniging Oranje Nationaal Berlikum verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Vereniging Oranje Nationaal Berlikum de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Vereniging Oranje Nationaal Berlikum passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de ledenadministratie (administratie@oranjenationaal.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging Oranje Nationaal Berlikum zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Vereniging Oranje Nationaal Berlikum uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (administratie@oranjenationaal.nl). Door Vereniging Oranje Nationaal Berlikum zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Vereniging Oranje Nationaal Berlikum u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Vereniging Oranje Nationaal Berlikum uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@oranjenationaal.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacystatement kunnen worden gericht aan de ledenadministratie (administratie@oranjenationaal.nl).

7. Wijzigingen
Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website https://www.oranjenationaal.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacystatement te bekijken.

Berltsum, 6 juni 2018